โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำแนกตามระดับชั้น 1/1 – 6/4 
รวม  23  ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557) ดังนี้

  1. จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  -  คน
  2. จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  ดังตารางต่อไปนี้

  ระดับชั้น

  เพศ

  นักเรียน

  รวม

  ชาย

  หญิง

  ในเขต

  นอกเขต

  ม.1 ( 3 ห้องเรียน)

  42 48     90

  ม.2 (4 ห้องเรียน)

  68 65     133

  ม.3 (4 ห้องเรียน)

  80 52     132

  รวม  มัธยมต้น

  190 165     355

  ม.4 (4 ห้องเรียน)

  56 67     123

  ม. 5 (4 ห้องเรียน)

  49 88     137

  ม.6 (4 ห้องเรียน)

  71 87     158

  รวม มัธยม ปลาย

  176 242     418

  รวมจำนวน
  นักเรียนทั้งหมด

  366 407     773

  3  นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - คน
  4  นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - คน
  5  นักเรียนปัญญาเลิศ - คน
  6  นักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ - คน
  7  จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)   35   :  1 ห้อง
  8  อัตราส่วนนักเรียนต่อครู   18  :   1  คน
  9  จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีการศึกษา 2557) -  คน

 
 


  หน้าแรก
  ประวัติโรงเรียน
  แนะนำโรงเรียน
  อาคารเรียน
  ทำเนียบผู้บริหาร
  อาจารย์
  นักเรียน
  หลักสูตร
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อเรา


ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ  สืบแสงอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

  SAR 2554
  แผนปฏิบัติการโรงเรียน
  เทิดทูนสถาบัน
  ร่วมกันรักษาระเบียบวินัย
  ใฝ่ใจจิตสาธารณะ

   ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
มติชน
คม ชัด ลึก
ข่าวสด
Bangkok Post
 ผู้จัดการ

ตัวอย่างข้อสอบ O-Net , A-Net
สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายเรืออากาศ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โรงเรียนนายเรือ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
พัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เลขที่ 61/3 หมู่ 4 ตำบล พรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26001 โทร.037-393055 , โทรสาร 037-316613  
พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ